Akcie

Nejrozšířenější forma cenného papíru. Akcie může být obchodovatelná nebo neobchodovatelná. Je vystavena na jméno nebo na majitele. Další formou je akcie hromadná nebo prioritní. Akcie může obsahovat neoddělitelný kuponový arch pro výplatu dividendy.

Fotogalerie

Předtisky cenin

Ceniny zaměřené na zákazníky, kteří nevyžadují originální design a nebo potřebují svůj cenný papír v co nejkratší době a v menším nákladu. Vyrobíme i jediný cenný papír.Stačí doplnit text, umístit logo či další grafický prvek dle požadavku. Zároveň je možné aplikovat hologram nebo jiný způsob ražby. Základní výběr vzhledu cenného papíru si zákazník vybírá z ukázek umístěných ve vzorníku.

Výběr ceninových rámečků

Osvědčení a certifikáty

Osvědčení a certifikáty tiskneme ve formátu A4 nebo A5 na výšku i na šířku. Pro zvýšení důležitosti opatřujeme dokument bezpečnostními prvky ceninového designu jako je ražba hliníkovou barevnou fólií, holografickou fólií nebo jinou technologií dle vašeho přání.

Fotogalerie

Poukázky a stravenky

Motivujte své zaměstnance či partnery! Tento sortiment výrobků slouží jako měna pro zaplacení služeb, nákupu a ostatního vyrovnání za poskytované služby. Produkty chráníme veškerými dostupnými technologiemi a je pouze na vás, jakou formu ochrany si zvolíte.

Fotogalerie

Šeky a šekové knížky

Šek je krátkodobý cenný papír vydaný bankou jako akceptovaná poukázka k vydání peněz. Šeky jsou upraveny Směnečným a šekovým zákonem z roku 1950 vycházející z Ženevských dohod. Šek nemá přímého dlužníka, nemůže být intervenována, je vždy splatný na viděnou. Vyrábíme šeky bankovní a klientské a to ve volném listu šeku nebo v šekové knížce.

Fotogalerie

Obligace–dluhopisy

Představují velmi rozšířený druh cenných papírů. Emitent dluhopisu (stát, banka, firma) je dlužník, držitel dluhopisu (investor) je věřitel. Emitent vydává dluhopis s cílem získat dlouhodobé finanční prostředky. S dluhopisy je možné obchodovat na trzích cenných papírů. Zpravidla obsahují pevný nebo oddělený kuponový arch. Dalších druhy obligací se člení podle termínu splatnosti, typu emitenta, či způsobu vyplácení kuponu.

Směnky

Směnka je úvěrový cenný papír. Sepsaný v přesně stanovené formě, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Směnka má dvě základní funkce: platební a zajišťovací a je možné je rozdělit na tzv. směnky vlastní a směnky cizí. Tiskopisy našich směnek obsahují bezchybný a právně úplný text nezbytný pro akceptaci směnky a mají jednotný formát.

Losy

Zpracování a výrobě losů je věnována velká pozornost. Důraz je kladen na bezpečnost nejen vlastní výroby, ale výrobek je posuzován co do spolehlivosti v prostředí kriminalistické laboratoře. Naše firma vyrábí běžně číslované losy, ale i losy se stírací vrstvou.

Fotogalerie

Jízdní doklady

Jízdní doklad opravňuje držitele k použití veřejného dopravního prostředku. Nejčastěji je jím jízdenka. Naše firma vyrábí jízdenky kusové a kotoučové pro výdejní automaty. Dále kupony na jízdné a na slevu jízdného.

Fotogalerie

Identifikační dokumenty a brožury

Pasy, průkazky, osvědčení, povolení, technické průkazy, vstupní průkazy, celní dokumenty, kolky a jiné státní dokumenty.

Fotogalerie

Ostatní výrobky s ochranou proti padělání

Vstupenky, záruční listy, vysvědčení, osvědčení, pojistné dokumenty, vkladní knížky, průkazky, příležitostné tiskoviny, parkovací karty aj.

Fotogalerie

Chráněný dokument

Jde o speciální zabezpečený papír s viditelnými a neviditelnými vlákny pro výrobu důležitých dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy o převodu nemovitostí, darovací smlouvy, mandátní smlouvy, závěti, ...) určený jak pro firmu, tak i pro občany. Dalším ochranným prvkem v tomto číslovaném papíru jsou speciální pigmenty. Tento neviditelný ochranný prvek se detektuje laserovým detektorem, kterým se ověřuje pravost dokumentu při znaleckém ověření či kriminalistickém posudku pravosti dokumentu, napsaném na tomto zabezpečeném papíru.

 

Kontaktujte nás


 

OPTYS, spol. s r. o.
Tomáš Slípek


U sušárny 301
747 56
Dolní Životice
Česká republika

(+420) 724 215 533

(+420) 553 777 373

tomas.slipek@optys.cz

www.tiskcenin.cz